Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities


1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Instituut Anja een praktijk voor sportmassage, voetreflexologie, shiatsu therapie en andere manuele therapieen. Gevestigd aan de Klokkeweg 2A, 8392 NS te Boijl. Telefoon: 06-48715130
Email: anja_wijngaard@hotmail.com

Instituut Anja staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 01125513
Btw nummer NL109672227B02
Aangesloten bij de NVST (Nederlandse vereniging van Soma Therapeuten) Licentienummer L3236
AGB code zorgverlener: 90-048286 AGB code praktijk Instituut Anja: 90-56849
Aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg & het TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg. Licentienummer: 107594R

Hierna genoemd: Instituut Anja

Dienstverlening: Het verzorgen van individuele therapeutische- en ontspanningsbehandelingen door middel van vormen van shiatsu therapie en/of vormen van massagetherapie. Alle behandelingen, met uitzondering van erotische en medische behandelingen, toegepast door Anja van Instituut Anja.

De cliënt (opdrachtgever): Ieder persoon of bedrijf die met Instituut Anja een overeenkomst of consult is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van massages, het geven van workshops, trainingen, lezingen of presentaties.
Hierna genoemd de cliënt

Consult (behandeling): Een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Instituut Anja, waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Anja van Instituut Anja.
Hierna genoemd een consult.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.

1.3
Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Instituut Anja schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 2 Algemeen


2.1
U gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra er een afspraak wordt gemaakt met Instituut Anja voor de aangeboden diensten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Instituut Anja.

2.2
Instituut Anja is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van u persoonlijke bezittingen.

2.3
Instituut Anja houdt zich volledig afzijdig van alle soorten massages en/ of behandelingen die een erotische instelling hebben.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid


3.1
Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Instituut Anja van toepassing.

3.2
Voor ieder consult zal een factuur worden opgemaakt, hiervan ontvangen zowel de cliënt als de therapeut een exemplaar. Betalingen kunnen plaatsvinden via een overschrijving per bank of contant worden afgerekend in de praktijk.

 

Artikel 4 Omvang dienstverlening


4.1
Diensten worden door Instituut Anja conform de afspraak verleend.

4.2
Consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd, dit is (uitzonderingen daargelaten) inclusief het omkleden van cliënt.

4.3
Een consult bij Instituut Anja kan uitsluitend op afspraak plaatsvinden.

4.4
Instituut Anja is aangesloten bij organisaties waaronder de NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten: www.nvst.nl) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het consult bij uw zorgverzekeraar, raadt Instituut Anja u aan om uw polis hiervoor aandachtig door te nemen.

4.5
Instituut Anja komt u ook behandelen in uw vertrouwde woonomgeving/verblijfadres, bedrijven, party’s of in een groep. Voor bedrijven, partijen of groepen kan vrijblijvend een prijsopgave worden samengesteld.

4.6
Instituut Anja geeft stoelmassages op de werkvloer. Informeer naar de fiscale voordelen als werkgever. Massage aanbieden aan personeel wordt door de belastingdienst beoordeeld als ARBO maatregel.

 

Artikel 5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Instituut Anja


5.1
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Instituut Anja is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Instituut Anja gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Instituut Anja op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet.
Ook als Instituut Anja een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken client hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 6 Wijzigingen in een behandelperiode


6.1
Bij een consult met een vastgestelde langere looptijd behoudt Instituut Anja zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en /of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Instituut Anja zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, informeren.
De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd, tenzij de cliënt Instituut Anja voor de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht.
Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen.

 

Artikel 7 Niet verschijnen van een client


7.1
Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 8 Annulering


8.1
Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan Instituut Anja worden doorgegeven.

8.2
Bij annulering vanuit Instituut Anja, zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt voor de eerstvolgende mogelijkheid een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Instituut Anja geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.

8.3
Bij het annuleren van massages/lezingen of presentaties gedaan door Instituut Anja, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Er zal zodra er gelegenheid is een nieuwe afspraak worden ingepland. De eventuele door cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Instituut Anja.

 

Artikel 9 Verantwoordelijkheden cliënt


9.1
Client is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie mbt de gezondheid.
Belangrijk voor zwangere vrouwen: alles met betrekking tot zwangerschap dient gemeld te worden.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de anamnese worden gestaakt en kun je worden doorverwezen naar een arts/specialist. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Instituut Anja kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade door informatie verzuim door de betreffende cliënt.

 

Artikel 10 Geheimhouding & Privacy


10.1
Instituut Anja zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.
Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

 

Artikel 11 Dossierbeheer en Inzagerecht


11.1
Indien sprake is van een consult waarbij cliënten worden behandeld, zal Instituut Anja van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Instituut Anja, heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.

11.2
Bij het starten van een behandeling zal per 1 mei 2018 een Behandelingsovereenkomst worden uitgereikt en getekend door beide partijen. Bij een behandeling van een minderjarige zal er per 1 mei 2018 tevens een verklaring van ouderlijk gezag worden bijgevoegd en ondertekend.

11.3
Bij het eerste consult zal vanaf 1 mei 2018 tevens een pricacy document worden uitgereikt. Hierin staat onder andere omschreven waar Instituut Anja de dossiergegevens voor gebruikt en hoelang deze zullen worden bewaard.

 

Artikel 12 Facturering, Betaling en Cadeaubon


12.1
Elk consult dient na afloop contant te worden voldaan of binnen 14 dagen te worden overgemaakt op het op de nota vermelde bankrekeningnummer. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende cq gebruikelijke tarieven.
Instituut Anja is vrijgesteld van BTW, er wordt dan ook geen BTW in rekening gebracht.

12.2
Instituut Anja behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen. (Zie artikel 6;6.1)

12.3
Instituut Anja is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van consulten, deze kenbaar te maken aan haar cliënten (Zie artikel 6;6.1)

12.4
Cadeaubonnen dienen te allen tijden vooraf te worden voldaan.
Na ontvangst van betaling zal door Instituut Anja de cadeaubon worden verzorgd naar eigen wens en indien nodig worden verzonden.

12.5
De cadeaubon kan alleen voor het consult zoals vermeld staat, ingewisseld worden bij Instituut Anja.

12.6
De cadeaubon van Instituut Anja is en blijft eigendom van Instituut Anja. Het is daarom verboden om de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook te verstrekken.
12.7
De geldigheid van een cadeaubon is 12 maanden na de datum van uitgifte.

12.8
Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid


13.1
Instituut Anja is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Instituut Anja kunnen worden toegerekend.

13.2
Instituut Anja geeft op geen enkele van haar diensten garantie.

13.3
Instituut Anja draagt geen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Instituut Anja te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

13.4
Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Instituut Anja zullen voor rekening zijn van de cliënt.

13.5
Instituut Anja is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie artikel 9;9.1)

13.6
Client gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang van het consult. (Zie artikel 2;2.1)

 

Artikel 14 Slotbepaling


14.1
Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Instituut Anja.

14.2
Het logo van Instituut Anja is eigendom van Instituut Anja. Het is verboden om dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

 

NVST-licentie: L3236 AGB codes: 90-56849 & 90-048286 RBCZ/TCZ licentie: 107594R
Print pagina